Free songs

ΤΡΙΩΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ, ΚΕΦ. 1,2,4,5

Εκτύπωση
Κατηγορία: Ιστορία
8 December 2014, Σχόλια: 0

ΤΡΙΩΡΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1, 2, 4 ΚΑΙ 5

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1
Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
α. Αγροτική Μεταρρύθμιση
β. Φροντιστήριο Τραπεζούντας
γ. Κλήριγκ
Μονάδες 15
ΘΕΜΑ Α2
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση
α. Το «Χάτι Χουμαγιούν» είχε δυσμενείς επιδράσεις στην πολιτική και οικονομική κατάσταση των Ελληνοποντίων
β. Η τελευταία προσπάθεια ποντοαρμενικής συνεργασίας άρχισε στις αρχές του 1922
γ. Τα ξενικά κόμματα παρήκμασαν κατά την περίοδο μεταξύ των δύο συνταγμάτων
δ. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στην οικονομία της χώρας
ε. Στις εκλογές του Νοεμβρίου το 1910 εξελέγησαν 7 υποψήφιοι από την Κοινωνιολογική εταιρεία

Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Β1
Να αναφερθείτε: α) στις απόψεις του Βενιζέλου για την είσοδο των Κρητών Βουλευτών στο ελληνικό κοινοβούλιο από την ανάληψη της πρωθυπουργίας της Ελλάδας μέχρι την έναρξη των Βαλκανικών πολέμων (5 μονάδες) και β) στις βασικές θέσεις του Βενιζέλου για το ποντιακό ζήτημα και στις αντιδράσεις των Ποντίων όπως αυτές εκφράστηκαν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου Ειρήνης στο Παρίσι (10 μονάδες)
Μονάδες 15
ΘΕΜΑ Β2
Να αναφέρετε τις συνέπειες της ήττας του Βενιζέλου το Νοέμβριο του 1920 στον οικονομικό τομέα μέχρι τη Μικρασιατική καταστροφή.
Μονάδες 10
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
Συνδυάζοντας τις ιστορικές σας γνώσεις με τις πληροφορίες του βιβλίου να αναφερθείτε στην πολιτική του Κωλέττη και στα αίτια παρακμής του κόμματός του.
Μονάδες 25
ΠΗΓΗ 1
Προέκειτο να κυρωθώσι φιλικαί εκλογαί; Ευθύς και αι δεινόταται παραβιάσεις παρεσιωπώντο ή εχαρακτηρίζοντο επουσιώδεις παρατυπίαι• και η μεν βία, η στάσις αυτή, απεκαλούντο δικαία άμυνα, η δε αδικία, η ακολασία, το ψεύδος, δικαιοσύνη, μετριότης, αλήθεια. Και αυταί αι λέξεις ήλλαξαν σημασίαν• η μεν παραβίασης των καλπών ωνομάσθη συστολή των σανίδων, αι δε σαπουνοκασέλαι και τα σακκούλια κάλπαι, η λύμανσις των σφραγίδων τυχαία σύντριψις, οι συμβολαιογράφοι επί της ψηφοφορίας επιτροπαί και οι απόβλητοι του λαού εκλεκτοί αυτού. Προϋτίθετο ακύρωσις εκλογής; η φυλακή του νόμου μετετρέπετο εις ασέβειαν, η διατήρησης της τάξεως εις βιαίαν επίθεσιν η επιείκια, η ειλικρίνεια, η αποχή, εις δόλον, καταφοράν, επέμβασιν. ’λλ’ η ασέβεια, η βία, ο δόλος, η καταφορά, η επέμβασις υπερίσχυον μόνον όπου οι εκλεχθέντες ήσαν φίλοι του πεσόντος υπουργείου, όπου δε ήσαν αντίπαλοι, εκεί η ασέβεια, η βία, ο δόλος, η καταφορά, η επέμβασις, συνετρίβοντο κατά των βράχων της ανεξαρτησίας, της ακεραιότητος και της αρετής. Ουδέ ησθάνετο επίσης πανταχού ο λαός της Ελλάδος τα ίδια δικαιώματα• αλλ’ αδιάφθορος και ατρόμητος αυτών υπέρμαχος εν ταις επαρχίαις, ων επεκυρώθησαν αι εκλογαί, έκλινε δουλικώς τον αυχένα όπου απέβησαν υπέρ των ομοφρόνων του πρώην υπουργείου. Ο νόμος νυν μεν έπρεπε να κοιμάται, νυν δε ν’ αγρυπνή, ποτέ μεν να ερμηνεύεται κατά γράμμα, ποτέ δε κατ’ έννοιαν και άλλοτε να διαστρέφωνται και αι σαφέσταται, αι καθαρώταται, αι ρητόταται διατάξεις.”
Ν. Δραγούμης, Ιστορικαί Αναμνήσεις, τ. Β’, Αθήνα, Ερμής, 1973, σ. 93.

ΠΗΓΗ 2
Ή πρωθυπουργία του Κωλέττη διήρκεσε μια τριετία (1844 ως τον θάνατο του, 31 Αυγούστου / 12 Σεπτεμβρίου 1847). Όπως ή κυβέρνηση Μαυροκορδάτου, έτσι και του Κωλέττη δεν συνέ¬βαλε στη δημιουργία ομαλού πολιτικού βίου στην Ελλάδα. Ή εσωτερική του πολιτική είναι γεμάτη από ανωμαλίες, αταξίες, καταχρήσεις των δημόσιων χρημάτων, αυθαίρετους διορισμούς και παύσεις υπαλλήλων, ταραχές κλ. Ήταν ένας μεγάλος κομ¬ματάρχης, άφθαστος στην ψηφοθηρία, καθως καί στην καιροσκοπία- απέβλεπε δηλαδή Ιδιαίτερα στην αύξηση των μελών του κόμματος του και στην αναρρίχηση του στην αρχή. Απου¬σίαζε σχεδόν συνεχώς από τις συνεδριάσεις της βουλής, ενώ δεν παρέλειπε να δέχεται τούς ψηφοφόρους του πού συνωθούνταν έξω από το σπίτι του, κοντά στην Πύλη του Αδριανού, για να τον παρακαλέσουν για κάποιο προσωπικό τους ζήτημα, για κάποιο ρουσφέτι. Η αξιοθρήνητη αυτή εικόνα ήταν και έγινε συνήθεια στην πολιτική ιστορία του τόπου και την έβλεπε κανείς συχνά ως τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα, εικόνα πού συνέχιζε την παράδοση των κοτζαμπάσηδων πού αντιπροσώπευαν τον ελλη¬νικό λαό στις τουρκικές αρχές. Ό Κωλέττης καλλιέργησε, όσο κανείς προηγούμενος του, τα σπέρματα της συναλλαγής και της πολιτικές διαφθοράς, τα όποια εισέδυσαν βαθιά στην παράδοση των πολιτικών ηθών της χώρας. Ό Κωλέττης ακόμη ήταν ό πρώτος “Έλληνας .πολιτικός, πού διαχειριζόμενος τα κοινά απέ¬κτησε μεγάλη περιουσία, 630.000 δραχμές της εποχής εκείνης.
Βακαλόπουλου,Α. 1990. Ελληνικη Ιστορία, Εκδόσεις Βάνιας: Θεσσαλονίκη (σελ.249 – 250)
ΘΕΜΑ Δ1
Σε συνδυασμό με τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε α) ΣΤΗΝ Ηνωμένη αντιπολίτευση και στο έργο της (10 μονάδες) και β) στην επανάσταση της 10ης Μαρτίου στο Θέρισο και στις απόψεις των επαναστατών, όπως τις εξέφρασε ο Βενιζέλος στο λόγο του. (15 μονάδες)
Μονάδες 25

ΠΗΓΗ 1
Πανηγυρικός λόγος του Ε. Βενιζέλου, 25η Μαρτίου 1905 στο Θέρισο:
«… Ευθύς εξ αρχής ωνόμασαν τον Πρίγκιπα αντιπρόσωπον της Εθνικής Ιδέας εν Κρήτη. Κατά του τίτλου τούτου διεμαρτυρήθην και διαμαρτύρομαι. Η Κρήτη δεν έχει ανάγκην αντιπροσώπων της Εθνικής Ιδέας. Τίτλοι αυτής είναι οι αγώνες της. Εδέχθημεν τον Ύπατον Αρμοστήν μόνον ως κομίζοντα τον αρραβώνα της ενώσεως της Κρήτης μετά της Ελλάδος. Αλλ’ ο αρραβών διήρκεσε τόσον πολύ, ώστε το στάδιον της μνηστείας κατήντησεν απεχθές, καθ’ όσον δεν επήλθεν η πρόοδος η προσδοκώμενη και συμφυής προς την απόκτησιν της ελευθερίας. Υπό το απεχθές τούτο καθεστώς παρενεβλήθησαν παρεξηγήσεις, αίτινες το κατέστησαν απεχθέστερον. Καθ’ έκαστον ταξίδιον του Πρίγκιπος επιστεύετο ότι θα γίνη η ένωσις. Παρήλθον ήδη εξ έτη. Ήτο φυσικόν ο Κρητικός Λαός να προσφυγή άπαξ έτι εις τα όπλα, όπως καταστήση εναργεστέραν την ανάγκην της εθνικής του αποκαταστάσεως. Υπάρχουν οι φρονούντες ότι το κίνημα τούτο είναι άκαιρον. Δεν έχει, άραγε, αναγνωρισθή ότι η μόνη λύσις του Κρητικού Ζητήματος είναι η ένωσις της Κρήτης μετά του Βασιλείου της Ελλάδος; Την ένωσιν, λέγουν, θα την κάμη μόνον όταν θέληση ο υιός του βασιλέως της Ελλάδος! Διαμαρτύρομαι και κατά της αντιλήψεως αυτής. Δεν δυνάμεθα να αναθέσωμεν το εθνικόν μας μέλλον εις μίαν οικογένειαν…».

ΠΗΓΗ 2
Η προκήρυξη της αντιπολίτευσης
«Οι υπογεγραμμένοι, αποτελούντες την ηνωμένην εν Κρήτη αντιπολίτευσιν, συνελθόντες εν Χανίοις τη 26η Φεβρουαρίου 1905, αποσκοπούντες εις την εκπλήρωσιν του Εθνικού Προγράμματος, αποφασίζομεν: α) Πρώτον και κύριον μέλημα ημών έστω η επίτευξις του από αιώνων επιδιωκομένου σκοπού της ενώσεως της Κρήτης μετά της ελευθέρας Ελλάδος, β) Αδυνάτου αποβαίνοντος του σκοπού τούτου, θέλομεν επιδιώξει την πολιτικήν προσέγγισιν της πατρίδος μας προς την ελεύθερον Ελλάδα, μεταβαλλόμενης από διεθνούς απόψεως της σημερινής καταστάσεως, γ) Μη εκπληρουμένου μηδέ του σκοπού τούτου θέλομεν επιδιώξει την αναθεώρησιν του ημετέρου συντάγματος κατά τό πρότυπον του ελληνικού, όπως απαλλαγή ο τόπος του δεσποτισμού. Του προγράμματος τούτου την πραγμάτωσιν θέλομεν επιδιώξει και δι’ ενόπλων λαϊκών συναθροίσεων. Εν ταις ενεργείαις ημών δεν θέλομεν επιδιώξει προσωπικήν μεταβολήν, αλλ’ επελθούσης τοιαύτης θέλομεν αποκρούσει παντί σθένει και διά των όπλων έτι πάντα μη Έλληνα κυβερνήτην».