Free songs

ΤΡΙΩΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Εκτύπωση
Κατηγορία: Αρχαία Ελληνικά
2 December 2014, Σχόλια: 0

ΤΡΙΩΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΛΥΣΙΟΥ ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ
[7] ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν οὔτ᾽ ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν φυλάρχων οὔτε παραδοθέντα τοῖς συνδίκοις οὔτε κατάστασιν καταβαλόντα. καίτοι πᾶσι ῥᾴδιον τοῦτο γνῶναι, ὅτι ἀναγκαῖον ἦν τοῖς φυλάρχοις, εἰ μὴ ἀποδείξειαν τοὺς ἔχοντας τὰς καταστάσεις, αὐτοῖς ζημιοῦσθαι. ὥστε πολὺ ἂν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν ἢ τούτοις πιστεύοιτε· ἐκ μὲν γὰρ τούτων ῥᾴδιον ἦν ἐξαλειφθῆναι τῷ βουλομένῳ, ἐν ἐκείνοις δὲ τοὺς ἱππεύσαντας ἀναγκαῖον ἦν ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι.
[8] ἔτι δέ, ὦ βουλή, εἴπερ ἵππευσα, οὐκ ἂν ἦ ἔξαρνος ὡς δεινόν τι πεποιηκώς, ἀλλ᾽ ἠξίουν, ἀποδείξας ὡς οὐδεὶς ὑπ᾽ ἐμοῦ τῶν πολιτῶν κακῶς πέπονθε, δοκιμάζεσθαι. ὁρῶ δὲ καὶ ὑμᾶς ταύτῃ τῇ γνώμῃ χρωμένους, καὶ πολλοὺς μὲν τῶν τότε ἱππευσάντων βουλεύοντας, πολλοὺς δ᾽ αὐτῶν στρατηγοὺς καὶ ἱππάρχους κεχειροτονημένους. ὥστε μηδὲν δι᾽ ἄλλο με ἡγεῖσθε ταύτην ποιεῖσθαι τὴν ἀπολογίαν, ἢ ὅτι περιφανῶς ἐτόλμησάν μου καταψεύσασθαι. Ἀνάβηθι δέ μοι καὶ μαρτύρησον.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ
Α. Να γράψετε τη μετάφραση του αποσπάσματος: «ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν ….., κακῶς πέπονθε, δοκιμάζεσθαι.»
ΜΟΝΑΔΕΣ 10
Β. Να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις.
Β1. «ὥστε πολὺ ἂν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν ἢ τούτοις πιστεύοιτε»: Σε ποιο
συμπέρασμα καταλήγει ο ομιλητής; Να διατυπώσετε αναλυτικά τα επιχειρήματά του. ΜΟΝΑΔΕΣ 15
Β2. φυλάρχων , τοῖς γράμμασιν, κατάστασιν, στρατηγοὺς : Να αναπτύξετε το περιεχόμενο των όρων
ΜΟΝΑΔΕΣ 15
B4 Ποιοι λόγοι οδήγησαν τον Λυσία στο επάγγελμα του λογογράφου; Τι ήταν οι λογογράφοι;
ΜΟΝΑΔΕΣ 10
Β5 ανήφορος, ένδειξη, πάθος, χρηστικός, πρόβλημα: Να συνδέσετε τις λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.
ΜΟΝΑΔΕΣ 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐγὼ μὲν τοίνυν, ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἐπιθυμῶ δὲ ἤδη παυσάμενος τούτων τῶν πόνων, ἐπεὶ θάλατταν ἔχομεν, πλεῖν τὸ λοιπὸν καὶ ἐκταθεὶς ὥσπερ Ὀδυσσεὺς ἀφικέσθαι εἰς τὴν Ἑλλάδα. ταῦτα ἀκούσαντες οἱ στρατιῶται ἀνεθορύβησαν ὡς εὖ λέγει• καὶ ἄλλος ταὔτ’ ἔλεγε, καὶ πάντες οἱ παριόντες. ἔπειτα δὲ Χειρίσοφος ἀνέστη καὶ εἶπεν ὧδε. Φίλος μοί ἐστιν, ὦ ἄνδρες, Ἀναξίβιος, ναυαρχῶν δὲ καὶ τυγχάνει. ἢν οὖν πέμψητέ με, οἴομαι ἂν ἐλθεῖν καὶ τριήρεις ἔχων καὶ πλοῖα τὰ ἡμᾶς ἄξοντα• ὑμεῖς δὲ εἴπερ πλεῖν βούλεσθε, περιμένετε ἔστ’ ἂν ἐγὼ ἔλθω•
ΞΕΝΟΦΩΝ, ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ 5.1.2–5.1.4
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να μεταφράσετε το παραπάνω απόσπασμα.
ΜΟΝΑΔΕΣ 20
Γ2. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις.
ἐκταθεὶς: αιτιατική ενικού
ἄξοντα: γ’ πληθυντικό οριστικής αορίστου
στρατιῶται: γενική ενικού
βούλεσθε: γ’ ενικό ευκτικής αορίστου στην ίδια φωνή
Ὀδυσσεὺς: δοτική ενικού
μοί: ίδιος τύπος στον πληθυντικό
φίλος: υπερθετικός βαθμός
ἔλεγε: απαρέμφατο μέλλοντα
τυγχάνει: απαρέμφατο αορίστου β’ ΜΟΝΑΔΕΣ 9
Γ3. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις λέξεις: παυσάμενος, τῶν πόνων, ναυαρχῶν, πλεῖν, ὧδε ΜΟΝΑΔΕΣ 6
Γ4. Να βρεθούν και να χαρακτηριστούν οι δευτερεύουσες προτάσεις του αποσπάσματος (είδος, εισαγωγή, εκφορά, εξάρτηση, συντακτικός ρόλος).
ΜΟΝΑΔΕΣ 15