Free songs
Εκτύπωση
6 August 2014, Σχόλια: 0

Γ’ Γυμνασίου
Αρχαία ελληνική γλώσσα
Ε π α ν α λ η π τ ι κ ό δ ι α γ ώ ν ι σ μ α

Α. Κείμενο
Εἰ δὲ σὺ οἴει ὡς πλείω ἔχων τῶν ἰδιωτῶν κτήματα ὁ τύραννος διά τοῦτο καὶ πλείω ἀπ’ αὐτῶν εὐφραίνεται οὐδέ τοῦτο οὕτως ἔχει, ὦ Σιμωνίδη, ἀλλ’ ὥσπερ οἱ ἀθληταί οὐχ ὅταν ἰδιωτῶν γένωνται κρείττονες τοῦτ’ αὐτούς εὐφραίνει ἀλλ’ ὅταν τῶν ἀνταγωνιστῶν ἥττους, τοῦτ’ αὐτούς ἀνιᾷ, οὕτω καὶ ὁ τύραννος, οὐχ ὅταν τῶν ἰδιωτῶν πλείω φαίνηται ἔχων, τότ’ εὐφραίνεται, ἀλλ’ ὅταν ἑτέρων τυράννων ἐλάττω ἔχῃ τούτῷ λυπεῖται. Τούτους γάρ ἀνταγωνιστάς ἡγεῖται αὑτῷ τοῦ πλούτου εἶναι. Οὐδέ γε θᾶττον τι γίγνεται τῷ τυράννῳ ἤ τῷ ἰδιώτῃ ὧν ἐπιθυμεῖ. Ὁ μέν γάρ ἰδιώτης οἰκίας ἤ ἀγροῦ ἤ οἰκέτου ἐπιθυμεῖ, ὁ δὲ τύραννος ἤ πόλεων ἤ χώρας πολλῆς ἤ λιμένων ἤ ἀκροπόλεων ἰσχυρων […]. Ἀλλά μέντοι καὶ πένητας ὄψει οὐχ οὕτως ὀλίγους τῶν ἰδιωτῶν, ὥς πολλούς τῶν τυράννων. Οὐ γάρ τῷ ἀριθμῷ, οὔτε τὰ πολλά κρίνεται οὔτε ὀλίγα, ἀλλά πρὸς τάς χρήσεις. Ὥστε τὰ μέν ὑπερβάλλοντα τὰ ἰκανά πολλά ἐστί, τὰ δὲ τῶν ἰκανῶν ἐλλείποντα ὀλίγα. Τῷ οὖν τυράννῳ τὰ πολλαπλάσια ἧττον ἰκανά ἐστί εἰς τὰ ἀναγκαῖα δαπανήματα ἤ τῷ ἰδιώτῃ.
Β. Παρατηρήσεις
1. «Εἰ δὲ σὺ οἴει ὡς πλείω ….. ὥς πολλούς τῶν τυράννων.»: να μεταφράσετε το παραπάνω απόσπασμα. (2 μον.)

2. Γιατί συσχετίζει ο Ιέρων τους αθλητές με τους τυράννους; (1,5 μον.)

3. Ποιες επιθυμίες εκπληρώνονται γρηγορότερα, του τυράννου ή των ιδιωτών και γιατί; (1,5 μον.)
4. ἔχει, ἡγεῖται, ἐπιθυμεῖ, ἐστί: α) να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι των ρημάτων, (1,5 μον.) β) να βρείτε από 2 ομόρριζα στη νέα ελληνική για κάθε ρήμα. (1,5 μον.)

5. Να συμπληρωθεί ο πίνακας στις άλλες εγκλίσεις της Ενεργητικής Φωνής: (3 μον.)
Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική
ἐφορμᾷ
θηρᾶτε
νικᾷς
ἐξαπατῶσι

6. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α’ με τη γραμματική τους αναγνώριση στη στήλη Β’ (δύο στοιχεία της στήλης Β’ περισσεύουν): (2 μον.)
Α’ Β’
1) τολμῷεν α) γ’ εν. προστ. ενεστ. ε.φ.
2) ὁρᾶν β) β’ πληθ. προστ. ενεστ. ε.φ.
3) νικάτω γ) απαρ. ενεστ. ε.φ.
4) πειρᾶται δ) ονομ. εν. αρς. γεν. μτχ. ενεστ. μ.φ.
5) ἀγαπᾶτε ε) γ’ πληθ. οριστ. ή υποτ. ενεστ. ε.φ.
6) τιμώμενος στ) γ’ πληθ. ευκτ. ενεστ. ε.φ.
7) δρῶσι ζ) γ’ πληθ. προστ. ενεστ. μ.φ.
η) γ’ εν. οριστ. ή υποτ. ενεστ. μ.φ.
θ) β’ εν. ευκτ. ενεστ. ε.φ.

7. Να αναγνωρίσετε γραμματικά τα ρήματα στις παρακάτω προτάσεις. (2 μον.)
α) Μή νικᾶσθε ὑπὸ τοῦ κακοῦ, ἀλλά νικᾶτε ἐν τῷ ἀγαθῷ τό κακόν.
β) Οἱ πολλοί μᾶλλον ἄν ἄλλους αἰτιῶντο ἤ ἑαυτούς.
γ) Πάντες θαρραλέως ἐκτῶντο ὄσα ἐβούλοντο.
δ) Ἴθι χρώμεθα μάρτυσι οὐ τοῖς συμμάχοις, ἀλλά τοῖς πολεμίοις.

8. Να συμπληρωθούν τα κενά με τις πτώσεις που ζητούνται στην παρένθεση: (2,5 μον.)
λάλος_________________________ (δοτ. εν. αρσ. συγκρ.)
ἴσος___________________________(επίρρημα συγκρ.)
ἥσυχος________________________(αιτ. εν. θηλ. υπερθ.)
φίλος__________________________(γεν. εν αρσ. συγκρ.)
κλέπτης_______________________(δοτ. πληθ. θηλ. υπερθ.)
πλεονέκτης____________________(αιτ. πληθ. αρσ. συγκρ.)
ἴδιος__________________________ (ονομ. πληθ. ουδ. υπερθ.)
παλαιὸς_______________________ (επίρρημα υπερθ.)

9. Να συμπληρωθούν τα κενά με την κατάλληλη πτώση των επιθέτων που βρίσκονται στην παρένθεση: (2,5 μον.)
α) Τὰ τῶν ἀνθρώπων πάντα _______________(ἀβέβαιος, υπερθ.) εἰσὶν.
β) Κῦρος ἦν ________________(βασιλικὸς, υπερθ.) τε καὶ ἄρχειν ___________(ἄξιος, υπερθ.).
γ) Τὸ σῴζειν τἀγαθὰ ______________(χαλεπὸς, συγκρ.) τοῦ κτῆσασθαι.
δ) Πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων _______________(λάλος, υπερθ.) εἰσὶν.
ε) _________________(πρέσβυς, συγκρ.) σέβου, νεώτερον φίλει.
στ) Ἐκ γονέων ἰσχυρῶν καὶ τὰ τέκνα _______________(ἐρρωμένα, συγκρ.) γίγνονται.
ζ) Σωκράτης ἦν πρὸς χειμῶνα καὶ θέρος καὶ πάντας πόνους ________________(καρτερικός, υπερθ.).
η) Χαλεπὸν τὸ ποιεῖν, τὸ δὲ κελεύειν _________________(ῥᾴδιος, υπερθ.)