Free songs

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Εκτύπωση
Κατηγορία: Ιστορία
10 December 2013, Σχόλια: 0

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Α.1.1.Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της Α στήλης με τα στοιχεία της Β στήλης. (Μονάδες 8)

Α                                                                       Β

  1. 1910                           α. υδρευτικά έργα από την ΟΥΛΕΝ
  2. 1917                           β. οικονομική κρίση
  3. 1925                           γ. διχοτόμηση του χαρτονομίσματος
  4. 1918                           δ. σύγκρουση στο Κιλελέρ
  5. 1932                           ε. ολοκλήρωση αγροτικής μεταρρύθμισης
  6. 1922                          στ. ίδρυση ΓΣΕΕ

Α.1.1.Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: ΓΣΕΕ, Βενιζελισμός, Κλήριγκ (Μονάδες 12)

Α.2.1. Ποια κοινωνικά στρώματα συσπειρώθηκαν γύρω από τον Ελευθέριο Βενιζέλο στη διαδικασία και υλοποίησης της πολιτικής του κατά τη δεκαετία 1910 – 1922;  (Μονάδες 15)

Α.2.2.Ποιες συνέπειες είχε για την οικονομική ζωή της Ελλάδος ο ιδιόμορφος εξωτερικός δανεισμός για την αντιμετώπιση των αναγκών του Ά παγκοσμίου πολέμου; (Μονάδες 15)

 

ΟΜΑΔΑ  Β

Β1.Αξιοποιώντας το περιεχόµενο των προηγούµενων κειµένων και συνδυάζοντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφερθείτε στην ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος και στις συνέπειές της για την οικονοµική ζωή της Ελλάδας. ( Μονάδες 25)

 

ΠΗΓΗ 1

Στο πλαίσιο των συµφωνιών για τη χορήγηση του δανείου της σταθεροποίησης, η Κοινωνία των Εθνών έθεσε το συµβατικό όρο να αναδιοργανωθεί το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα µε την ίδρυση ανεξάρτητης και αµιγούς κεντρικής-εκδοτικής τράπεζας. Η τράπεζα αυτή έπρεπε να έχει ως κύριες και αποκλειστικές αρµοδιότητες αφ’ ενός τη διαχείριση του νοµισµατικού συστήµατος και αφ’ ετέρου την τραπεζική υποστήριξη του συνόλου των δηµοσιονοµικών συναλλαγών. Έτσι, ιδρύθηκε το 1928 η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία από τότε αποτελεί το κεντρικό-εκδοτικό τραπεζικό ίδρυµα της χώρας. Η ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος συµφωνήθηκε µετά από σκληρές διαπραγµατεύσεις µε την Εθνική Τράπεζα, η οποία αντιδρούσε σθεναρά, γιατί έχανε τελείως το προνόµιο έκδοσης τραπεζογραµµατίων. Το εκδοτικό προνόµιο σε συνδυασµό µε τις ιδιωτικές τραπεζικές εργασίες παρείχαν στην Εθνική Τράπεζα τη δυνατότητα να ελέγχει πλήρως την ελληνική αγορά χρήµατος και συνεπώς προσπόριζαν σηµαντικά οικονοµικά κέρδη και πολιτική δύναµη στους µετόχους της. Για το λόγο αυτόν, η ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος, εκτός από τις οικονοµικές, προκάλεσε και πολιτικές αναταράξεις, που κατέληξαν το 1927 στην αποχώρηση του Λαϊκού Κόµµατος από τον κυβερνητικό συνασπισµό.

Το Μάιο του 1928 η έναρξη των εργασιών της Τράπεζας της Ελλάδος συνδυάστηκε µε τη νοµοθέτηση των ρυθµίσεων για τη σταθεροποίηση του νοµίσµατος: η περιεκτικότητα της δραχµής ορίστηκε σε 0,019526 γραµµάρια χρυσού και η ισοτιµία της µε την αγγλική λίρα προσδιορίστηκε σε 375 δραχµές. Σύµφωνα µε τη σχετική τεχνική ορολογία, για τη νοµισµατική σταθεροποίηση του 1928 εφαρµόστηκε ο κανόνας χρυσού-συναλλάγµατος. Δηλαδή, η δραχµή συνδέθηκε µε σταθερή ισοτιµία προς την αγγλική λίρα -η οποία την εποχή εκείνη ήταν το πλήρως µετατρέψιµο νόµισµα σε χρυσ6- και η Τράπεζα της Ελλάδος ανέλαβε την υποχρέωση να αγοράζει και να πουλά συνάλλαγµα στους ιδιώτες και στο κράτος σε αυτήν τη σταθερή ισοτιµία.

Η µεταβίβαση του ελέγχου του νοµισµατικού συστήµατος από την Εθνική Τράπεζα πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία και στο τέλος του 1928 η Τράπεζα της Ελλάδος διέθετε συναλλαγµατικό απόθεµα 11.308.348 αγγλικών λιρών για την κάλυψη της κυκλοφορίας του νοµίσµατος. Το απόθεµα αυτό υπερκάλυπτε κατά πολύ τα όρια ασφάλείας για τη στήριξη του νοµίσµατος και οι προοπτικές διαγράφονταν αισιόδοξες.

Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, τόµο 7, «ο Μεσοπόλεµος, 1922-1940, η ελληνική οικονοµία», σελ.153-154

ΠΗΓΗ 2

Η ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος (έναρξη λειτουργίας: 14 Μαΐου 1928),  θεµελιακό στοιχείο της νοµισµατικής σταθεροποίησης και της επαναφοράς του κανόνα χρυσού συναλλάγµατος, υπήρξε τοµή για το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα. Παρά τις αντιδράσεις της στην ίδρυση της κεντρικής τράπεζας, τη λειτουργία της οποίας για καιρό υπονόµευε συστηµατικά, η Εθνική Τράπεζα (µε νέο διοικητή τον L Δροσόπουλο), βρέθηκε τελικά ενισχυµένη στο νέο τραπεζικό τοπίο. Μαζί µε το εκδοτικό προνόµιο µεταβίβασε στην Τράπεζα της Ελλάδος το δηµόσιο χρέος και µερικά άλλα βάρη, εξασφαλίζοντας και σηµαντικά ανταλλάγµατα (παραχώρηση καταθέσεων ταµείων, ΝΠΔΔ κλπ.), ενώ συγχρόνως το κράτος τής εξοφλούσε µέρος των οφειλών του χάρη στο δάνειο της σταθεροποιήσεως. Κατόρθωσε, έτσι, να εξυγιάνει το ενεργητικό της και να αναδιοργανώσει τις λειτουργίες της, ώστε να αναλάβει δυναµικά το νέο ρόλο της ως εμπορικής τράπεζας και να επεκταθεί ειδικότερα στο χώρο της βιοµηχανίας – δεδοµένου ότι την ίδια εποχή ιδρυόταν η Εθνική Κτηµατική Τράπεζα, που ανέλαβε την ενυπόθηκη πίστη, αλλά και η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, προσανατολισµένη στην αγροτική πίστη.

Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, τόµο 7, «ο Μεσοπόλεµος, 1922-1940, η ελληνική οικονοµία», σελ. 129

 

 Β2. Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείµενα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να απαντήσετε τεκµηριωµένα στα ακόλουθα ερωτήµατα:

α) Ποιες υπήρξαν οι συνέπειες από την άφιξη των προσφυγικών πληθυσµών;

β) Πώς αντέδρασε το ελληνικό κράτος στο προσφυγικό πρόβληµα και µε ποιούς τρόπους προσπάθησε να το αντιμετωπίσει;  (Μονάδες 25)

 

ΠΗΓΗ 1

Οι τεράστιες ανάγκες περίθαλψης των προσφυγικών πληθυσµών που κατέφυγαν στην Ελλάδα µετά την καταστροφή αντιµετωπίστηκαν αρχικά µε πόρους του ελληνικού κράτους -που ίδρυσε οργανώσεις όπως το Ταµείο Προστασίας Προσφύγων- και µε τη βοήθεια ιδιωτικών οργανώσεων ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Θεωρητικά οι πόροι που θα µπορούσαν να διατεθούν για την αποκατάσταση των προσφύγων δεν έλειπαν. Στην Κρήτη, στην Ήπειρο, στη Μακεδονία και στο µεγαλύτερο µέρος της Θράκης οι περιουσίες των µουσουλµάνων που αναχώρησαν από την Ελλάδα µε τις συµφωνίες για ανταλλαγή των πληθυσµών-αλλά και όσων χαρακτηρίστηκαν Βούλγαροι και έφυγα ν από τη χώρα- αποτελούσαν µια σηµαντική υλική βάση πάνω στην οποία θα µπορούσαν να εφαρµοστούν πολιτικές αποκατάστασης.

Iστoρία των Ελλήνων, τόµο 15, «Νεώτερος Ελληνισµός, 1910-1940», εκδ. Δοµή, σελ. 604-605

ΠΗΓΗ 2

Το φαινόµενο της µαζικής άφιξης του τεράστιoυ προσφυγικού δυναµικού της περιόδου 1922-1923 έχει δύο όψεις. Αφενός επιβάρυνε δυσβάστακτα τον ήδη υπερχρεωµένο κρατικό προϋπολογισµό, αφετέρου αποτέλεσε -σε σύντοµο χρονικό διάστηµα- κίνητρο και προϋπόθεση ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας. Στις δύσκολες συνθήκες της µεταπολεµικής ευρωπαϊκής πραγµατικότητας το έργο της απoκατάστασης των προσφύγων λειτούργησε ως µηχανισµός υπέρβασης της ύφεσης και ως εφαλτήριο αναδιάρθρωσης της οικονοµίας. Η κρατική παρέµβαση προσέλαβε ποικίλες µορφές και αρθρώθηκε σε διάφορα επίπεδα (θεσµικό, οικονοµικό, πολιτικό).

Iστoρία των Ελλήνων, τόµο 15, «Νεώτερος Ελληνισµός, 1910-1940», εκδ. Δοµή, σελ. 603-604

ΠΗΓΗ 3

Τα µεγάλα ελλείµµατα των προϋπολογισµών του Μεσοπολέµου συνδέονται µε την κοινωνική πολιτική που ανέλαβε το κράτος. Η γιγαντιαία επιχείρηση απoκατάστασης των προσφύγων συνεπαγόταν ασφαλώς οικονοµικό βάρος, το οποίο η χώρα δεν ήταν σε θέση να επωµιστεί. Οι αναγκαίοι πόροι θα αντληθούν από τον εξωτερικό δανεισµό και η επείγουσα ανάγκη σύναψης των δανείων θα επιβάλει δυσµενείς όρους. Η µη ορθολογική αντιµετώπιση, ως ένα βαθµό ηθεληµένη, των δηµοσίων οικονοµικών, καθ’ όλη την υπό εξέταση περίοδο, θα καταστήσει ευάλωτη την ελληνική οικονοµία …

Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, τόµο 7, «ο Μεσοπόλεµος, 1922-1940, Η Ελλάδα µε τους πρόσφυγες», σελ. 95-96